Privacy policy

BC de Flinters hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BC de Flinters houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

-          Uw persoonsgegevens verwerken met beperking tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als BC de Flinters zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@bcdeflinters.nl of ons contactformulier op de website.

 

Hoe komen wij aan uw gegevens? 

Via het lidmaatschapsformulier, contactformulier, e-mail en facebook is het mogelijk om gegevens bij ons achter te laten. Deze bewaren we niet langer dan noodzakelijk. Als u uzelf als niet-lid abonneert op de nieuwsbrief, dan wordt er gevraagd naar uw naam en  e-mailadres. Deze gegevens zullen wij bewaren zolang u van deze dienst gebruikt wenst te maken. U kunt op elk gewenst moment op afmelden drukken onderaan de nieuwsbrief, wanneer u geen gebruik meer wilt maken van de nieuwsbrief. Uw gegevens worden dan verwijderd.

 

Wat doen wij met uw gegevens? 

BC de Flinters bewaart en verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:

·         Het leveren van de producten en diensten die u van ons afneemt

·         Het toezenden van informatie over de producten en diensten die u van ons afneemt of kan afnemen

·         Het afwikkelen van betalingen

·         Het toesturen van de nieuwsbrief

 

Beveiliging van gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. BC de Flinters streeft ernaar uw gegevens met de meest gangbare beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden te verzenden en op te slaan. Alle personen die namens BC de Flinters van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Zij zijn allen geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast maken we back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten.

 

Verstrekking aan derden

BC de Flinters gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen aan andere partijen en alleen delen met derden als dat wettelijk verplicht is.

Om onze producten en diensten te kunnen leveren is het in een aantal gevallen noodzakelijk om uw gegevens aan derden ter beschikking te stellen. BC de Flinters is op grond van de voorwaarden van Badminton Nederland verplicht om de persoonsgegevens van leden door te geven aan Badminton Nederland. Voor deze doorgifte is geen toestemming vereist. De betrokken derde bewaart deze gegevens alleen zolang nodig is voor het leveren van het product of de dienst.

Voor overige verspreiding aan derden geven we uw gegevens alleen door als u daarvoor toestemming hebt verleend. Als u u later bedenkt, dan kunt u ons altijd laten weten dat we uw gegevens niet meer voor dit doel mogen doorgeven.

 

Publicatie beeldmateriaal 

Op speelavonden met training, competitie of toernooien kunnen foto's en/of video's worden gemaakt voor promotionele doeleinden en stimulering van de badmintonsport bij de vereniging. Publicaties met beeldmateriaal kunnen worden verspreid via persberichten, op social media en in de fotogalerij op de website. Op het gebruik van foto's kan tevens van toepassing zijn de "regeling gebruik foto's van Badminton Nederland". Heeft u bezwaar tegen gepubliceerd beeldmateriaal dan kunt u contact opnemen via info@bcdeflinters.nl

 

Jonger dan 16 jaar 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn 

BC de Flinters bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Inzage in gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. De persoonsgegevens die u bij BC de Flinters achterlaat worden beheerd door de ledenadministratie.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via info@bcdeflinters.nl